คอร์ดเรียนภาษาอังกฤษ : การออกเสียงและการฟัง (Pronunciation and Listening)

 
เรียนภาษาอังกฤษ : การออกเสียงและการฟัง Pronunciation and Listening

เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะการออกเสียงโดยเฉพาะโดยเลียนแบบการออกเสียงที่ถูกต้อง
ตามแบบฉบับเจ้าของภาษา

จำนวนชั่วโมง: 24 ชั่วโมง

หลักสูตรนี้ได้ออกแบบมาเพื่อช่วยผู้เรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักให้ออกเสียงได้อย่าง
ชัดเจน และถูกต้องในขั้นต้นจะเน้นที่การแก้ไข และปรับปรุงในเรื่องการออกเสียงตามแบบฉบับ
เจ้าของภาษา ได้แก่ การเน้นหนักเสียงในคำ และกลุ่มคำ การใช้โทนเสียงสูง-ต่ำ จังหวะการออกเสียง
ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายในชั้นเรียน

การฝึกการออกเสียงจะประกอบด้วยการฝึกแบบรายบุคคล และแบบกลุ่มในชั้นเรียน รวมทั้งงานที่
มอบหมายให้ผู้เรียนกลับไปฝึกด้วยตนเอง จากการเขียนและการบันทึกเสียง นอกจากนี้ยังฝึกทักษะการฟัง
ในชั้นเรียน หรือการฝึกฟังที่บ้านกับ CD ที่ผู้เรียนได้รับไปพร้อมกับตำราเรียน

รายละเอียดของหลักสูตร

- The Vowel Sounds การออกเสียงสระ
- Consonants การออกเสียงพยัญชนะ
- Syllable Stress การลงเสียงเน้นหนักพยางค์
- Word Stress การลงเสียงเน้นหนักในคำ
- Intonation การเน้นเสียงสูง-ต่ำ
- Connected Speech การออกเสียงต่อเนื่องกัน

 • เป้าหมาย

  เมื่อจบหลักสูตรผู้เรียนจะสามารถ
  - พัฒนาความสามารถในเรื่องการออกเสียงที่ถูกต้อง รู้จังหวะ การใช้น้ำหนักเสียง
    โทนเสียงในประโยคที่พูดได้
  - มีความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษของตนเองมากขึ้น
  - พัฒนาความสามารถในการพูดต่อหน้าสาธารณะชนได้

 
         
         
JoomShaper