คอร์ดเรียนภาษาอังกฤษ : ไวยากรณ์เชิงประยุกต์ 1

 
เรียนภาษาอังกฤษ : ไวยากรณ์เชิงประยุกต์ 1

หลังจากที่ผู้เรียนเข้าใจพื้นฐานการสร้างประโยค และหลักไวยากรณ์ที่จำเป็นต่อการใช้งาน
ในขั้นเบื้องต้นแล้วจากหลักสูตร The Structure 1,2 และ 3 สำหรับหลักสูตรนี้จะนำเอาหลักการทั้งหมด
ที่ได้เรียนมาแล้วนั้น มาประยุกต์ใช้ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันและการทำงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จำนวนชั่วโมง: 24 ชั่วโมง

ข้อแนะนำ
เหมาะสำหรับผู้เรียนที่สอบผ่านหลักสูตร The Structure 3

รายละเอียดของหลักสูตร
Verb Subject Agreement หมายถึง การเลือกใช้กริยา (Verb) ให้สอดคล้องกับประธาน
(Subject) ของประโยค ซึ่งรวมถึงกฎยกเว้น 15 กฎ ที่ใช้ทั้งในการพูด และการเขียน
ได้อย่างถูกต้อง

เรียนการใช้ Tense ที่นิยมใช้ในวงการธุรกิจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงตาม
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความมั่นใจ และถูกต้อง

เรียนหลักไวยากรณ์ย่อย ๆ ที่ใช้ในการเขียน และการพูด ไม่ว่าจะเป็นการใช้ Infinitive & Gerund,
If clause, Relative clause เป็นต้น

เป้าหมาย
เพื่อให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษมากขึ้น และสามารถนำหลักการใช้
Tense ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง สามารถเขียนและถ่ายทอดเป็นเรื่องราวสั้นๆ ตามลำดับเหตุการณ์
ได้ตามที่ผู้เรียนต้องการสื่อได้โดยอัตโนมัติ

 
         
         
JoomShaper