คอร์ดเรียนภาษาอังกฤษ : ไวยากรณ์เชิงประยุกต์ 2

 
เรียนภาษาอังกฤษ : ไวยากรณ์เชิงประยุกต์ 2 Practical English Grammar Tense Usage 2

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจาก PGT1 สำหรับผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมสู่งานเขียนเชิงวิชาการ

จำนวนชั่วโมง: 24 ชั่วโมง

ข้อแนะนำ
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนที่สอบผ่านหลักสูตร PGT1

รายละเอียดของหลักสูตร
การใช้คำกริยา (Verbal) เพื่อให้ทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์ (Participle) เพื่อขยายคำนามว่าเป็น
ผู้กระทำเอง หรือถูกกระทำ

การใช้คำคุณศัพท์ (Adjective) เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบขั้นธรรมดา ขั้นกว่า ขั้นสูงสุด

การใช้กริยาช่วยประเภท Auxiliary Verb และ Modal Verb

รู้จักกับกริยาวลี (Phrasal verb) ที่เป็นสำนวน เพื่อประยุกต์ใช้กับงานเขียน

การเลือกใช้คำบุพบท (Preposition) ประเภทต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง

เรียนรู้ถึงหลักการเขียนเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้อักษรตัวใหญ่ (Capitalization) รวมถึงการ
ใช้เครื่องหมายวรรคตอน (Punctuation) ให้ถูกต้อง

เรียนรู้การเขียนรูปประโยคความซ้อน (Complex Sentence) และประโยคแบบผสม
(Compound Complex Sentence)

เป้าหมาย
เมื่อจบหลักสูตรผู้เรียนจะสามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามลำดับเหตุการณ์ (Tense)
และหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar)

 
         
         
JoomShaper