คอร์ดเรียนภาษาอังกฤษ : เทคนิคการอ่านและเพิ่มพูนคำศัพท์

 
เรียนภาษาอังกฤษ : เทคนิคการอ่านและเพิ่มพูนคำศัพท์ Reading and Vocabulary Development

เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะด้านการอ่าน เช่นการอ่านจับใจความสำคัญ การแปลความจาก
เรื่องที่อ่าน และการเรียนรู้คำศัพท์เพิ่มเติม

จำนวนชั่วโมง: 24 ชั่วโมง

ข้อแนะนำ
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีความรู้ในระดับ PGT2 ขึ้นไปเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ
หลักสูตรการเขียนเชิงวิชาการ การเขียนเชิงธุรกิจ หรือเพื่อใช้ในการสอบ

รายละเอียดของหลักสูตร
เรียนเกี่ยวกับคำศัพท์ เพื่อเรียนรู้เทคนิคในการเพิ่มคำศัพท์ให้กับตัวเอง

เทคนิคการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่าน

เรียนรู้วิธีการเดาคำศัพท์

ฝึกทักษะการอ่านอย่างรวดเร็ว (Scanning and Skimming)

ฝึกการอ่านเชิงวิเคราะห์ เพื่อประเมินสิ่งที่อ่านและตัดสินได้ว่าสิ่งที่ผู้เขียนนำเสนอมีเหตุผล
น่าเชื่อถือหรือไม่ เพียงใด

เป้าหมาย
เมื่อจบหลักสูตรผู้เรียนจะสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อการสอบข้อสอบที่เป็น
International exam เช่น TOEIC, TOEFL, IELTS และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์
ใช้กับงานเขียนได้

 
         
         
JoomShaper