คอร์ดเรียนภาษาอังกฤษ : การเขียนเชิงวิชาการ

 
เรียนภาษาอังกฤษ : การเขียนเชิงวิชาการ Academic Writing

เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเขียนของผู้เรียนให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ และเทคนิคงานเขียน

จำนวนชั่วโมง: 24 ชั่วโมง

ข้อแนะนำ
เหมาะสำหรับผู้เรียนที่สอบผ่านหลักสูตร PGT2

รายละเอียดของหลักสูตร
ทบทวนเรื่องการใช้ภาพเหตุการณ์ (Tense)  และ โครงสร้างของประโยค (Simple Sentence,
Compound Sentence, Complex Sentence, Compound Complex Sentence)

เรียนรู้ที่จะลำดับหรือถ่ายทอดความคิดได้อย่างถูกต้อง โดยการใช้ Linking Word (ตัวเชื่อม)
ผู้เรียนจะสามารถถ่ายทอดความคิดผ่านการเขียนได้อย่างเป็นลำดับ และสละสลวย น่าอ่านยิ่งขึ้น

เรียนรู้งานเขียนในแต่ละย่อหน้า (Paragraph) ว่าในหนึ่งย่อหน้าจะต้องมีใจความสำคัญอย่างไรบ้าง
และมีประโยคอื่น ๆ ที่สนับสนุนใจความสำคัญอย่างไรบ้าง และสามารถเขียนประโยคที่เป็นประโยค
สรุปย่อหน้าได้

ฝึกการเขียนเกี่ยวกับ Main idea หรือ Topic Sentence (ประโยคใจความสำคัญ) และต่อด้วย
การเขียนในส่วน Supporting Sentences (ประโยคอธิบายความ) ซึ่งในส่วนของประโยค
อธิบายความเป็นส่วนที่อธิบายรายละเอียดทั้งหมด ซึ่งผู้เขียนจะต้องสามารถลำดับความคิด อย่างเช่น

  • การเรียนลำดับช่วงเวลา (Organizing Idea by Time)
  • การเรียงลำดับความสำคัญ (Organizing Idea by Important)
  • ความเป็นเหตุ และเป็นผล (Cause & Effect)

เป้าหมาย
ผู้เรียนสามารถนำหลักการเขียนไปประยุกต์ใช้เพื่อการสอบ IELTS, TOEFL, TOEIC, etc.
เขียนรายงานภาษาอังกฤษได้ และสามารถตรวจงานเขียนของตัวเองในเบื้องต้นได้

 
         
         
JoomShaper