คอร์ดเรียนภาษาอังกฤษ : การเขียนเชิงธุรกิจ

 
เรียนภาษาอังกฤษ : การเขียนเชิงธุรกิจ Business Writing

เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านการเขียนจดหมายโต้ตอบทางธุรกิจ ในรูปแบบต่าง ๆ

จำนวนชั่วโมง: 24 ชั่วโมง

ข้อแนะนำ
เหมาะสำหรับผู้เรียนที่สอบผ่านหลักสูตร PGT2

รายละเอียดของหลักสูตร
การเขียน E-mail และจดหมายภาษาอังกฤษทางธุรกิจทั้งแบบที่เป็นทางการ (Formal Letter)
และไม่เป็นทางการ (Informal Letter) รวมถึงเรียนรู้มารยาท (Etiquette) และวัฒนธรรม
ที่แตกต่างกัน (Cross-Culture) ในการเขียนโต้ตอบกันทางธุรกิจ

การเขียนจดหมายซื้อ-ขาย เช่น จดหมายสั่งซื้อสินค้า

การเขียนจดหมายร้องทุกข์ (Complaint Letter) และการเขียนจดหมายเพื่อขอโทษ (Apology Letter) 

การเขียนบัตรเชิญในเทศกาลต่าง ๆ (Invitation)

การเขียนจดหมายสมัครงาน (Cover Letter)

การเขียนประวัติการทำงาน (Resume, Curriculum Vitae (CV) )

เรียนรู้หลักไวยากรณ์ที่เกี่ยวกับธุรกิจ (Business Grammar) คำศัพท์และสำนวนภาษาทางธุรกิจ
(Business Vocabularies & Expressions)

เป้าหมาย
เมื่อจบหลักสูตร ผู้เรียนสามารถนำเอาหลักการไปใช้ในการทำงาน เพื่อให้งานเขียนมี
ประสิทธิภาพ และถูกต้องตามหลักมารยาทของการเขียน

 
         
         
JoomShaper