คอร์ดเรียนภาษาอังกฤษ : วิธีการสร้างประโยคภาษาอังกฤษ 3

 
เรียนภาษาอังกฤษ : วิธีการสร้างประโยคภาษาอังกฤษ 3

เป็นหลักสูตรที่ประมวลความรู้มาจากหลักสูตร The Structure 1&2 มาเสริมต่อในหัวข้อเรื่องที่จำเป็น
ต่องานเขียน เพิ่มลูกเล่นทางภาษาให้มีความหลากหลายและดูเป็นมืออาชีพยิ่งขึ้นอีกทั้งผู้เรียน
ยังได้เรียนรู้ข้อผิดพลาดที่เกิดกับงานเขียนในรูปแบบต่าง ๆ อีกด้วย

จำนวนชั่วโมง: 25 ชั่วโมง

ข้อแนะนำ
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนที่เข้าใจเนื้อหาของหลักสูตร The Structure 2 และสามารถประยุกต์ใช้ได้
เป็นอย่างดี โดยวัดจากผลคะแนน Post-test ซึ่งไม่ควรต่ำกว่า 70%

รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรนี้ประกอบไปด้วยเนื้อหาหลัก 4 ส่วนด้วยกันคือ

 1. การลดรูปของอนุประโยค (Clause Reduction)
  1. การลดรูปของอนุประโยคประเภทนามให้เป็นกลุ่มคำ (Reduction of Noun
   Clause to Phrase)
  2. การลดรูปของอนุประโยคประเภทคุณศัพท์ให้เป็นคำ หรือ กลุ่มคำ
   (Reduction of Adjective Clause to Word or Phrase)
  3. การลดรูปของอนุประโยคประเภทวิเศษณ์ให้เป็นกลุ่มคำ (Reduction of Adverb
   Clause to Phrase)
 2. การเริ่มต้นประโยคด้วยรูปแบบการวางสลับตำแหน่ง (Beginning A Sentence
  with Inversion Form)
  1. Begin with an Expletive Word
  2. Begin with a Prepositional Phrase
  3. Begin with a Passive Verb
  4. Begin with a Negative Word or Expression
  5. Begin with an If Clause
 3. ข้อผิดพลาดทั่ว ๆ ไป ที่เกิดขึ้นในประโยคงานเขียน (Common Sentence Errors)
  1. Subject-Verb Agreement
  2. Sentence Fragment
  3. Dangling and Misplaced Modifier
  4. Choppy Sentence
  5. Run-on and Run-together Sentence
  6. Faulty Coordination and Subordination
  7. Parallel Structure
  8. Shift in Person, Number, Tense, Voice, Mood
  9. Split Infinitive
 4. แบบฝึกหัดรวมทุกเนื้อหา (Mixed Exercise)
  1. แบบฝึกความเข้าใจในเรื่องการลดรูปของอนุประโยค
  2. แบบฝึกความเข้าใจในเรื่องการแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นกับงานเขียน
  3. แบบฝึกเขียนตามภาคบังคับ โดยแปลเนื้อความจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
   เป็นการนำองค์ความรู้ที่เรียนมาทั้งหมด (The Structure 1,2,3) มาฝึกเขียนภาษาอังกฤษ
   ทั้งในรูปแบบที่เป็นประโยค อนุเฉท และบทความ ตามข้อมูลภาษาไทยที่ให้มา

เป้าหมาย

 • ผู้เรียนสามารถนำหลักไวยากรณ์ และเทคนิคต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้กับงานเขียนได้
 • ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาอังกฤษ และเรียนรู้วิธีการ
  แก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวได้เป็นอย่างดี
 • ผู้เรียนสามารถแยกความแตกต่างระหว่างงานเขียนที่เป็นภาษาไทย
  กับงานเขียนที่เป็นภาษาอังกฤษ ทั้งในระดับประโยค อนุเฉท และบทความได้
 
         
         
JoomShaper