คอร์ดเรียนภาษาอังกฤษ : สนทนาภาษาอังกฤษทั่วไป Level 1A

 
Student’s Book	: Four Corners by Jack C. Richards and David Bohlke

Student’s Book : Four Corners by Jack C. Richards and David Bohlke

Level 1A (Beginner)

ผู้เรียนสามารถ...

Welcome Unit
แนะนำตัวเองและแนะนำคนอื่น กล่าวทักทายและบอกลา

Unit 1 New friends
ถามชื่อและบอกชื่อ สอบถามที่มาและอาชีพของผู้คน รวมถึงอธิบายที่มาของชื่อเรียกที่ใช้แทนชื่อจริง

        Grammar Focus
        verb tense: present simple of be
        pronouns: subject (singular), possessive adjectives
        Yes / No questions with be

Unit 2 People and places
สอบถามและบอกเกี่ยวกับสัญชาติของผู้คน  ขอและให้หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่อีเมล
ให้รายละเอียด และบอกอายุของสมาชิกในครอบครัว ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ครอบครัวและเพื่อนๆ ได้

       Grammar Focus
       pronouns: subject (plural)
       wh-questions and yes / no questions with be

Unit 3 What’s that?
สอบถามและให้รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงชื่อที่ใช้เรียกเป็นภาษาอังกฤษ
พูดคุยเกี่ยวกับเสื้อผ้า และสิ่งของ บรรยายสิ่งของที่ตนชื่นชอบเป็นพิเศษได้

       Grammar Focus
       demonstrative pronouns
       articles: a, an, plural
       pronouns: possessive pronouns

Unit 4 Daily Life
บรรยายวิธีที่ผู้คนใช้เดินทางไปไหนมาไหนได้ ถามและบอกเวลาได้ ถามและตอบคำถาม เกี่ยวกับ
สิ่งที่ทำเป็นกิจวัตร บรรยายถึงสิ่งที่ทำในวันสุดสัปดาห์

      Grammar Focus
      verb tense: present simple (statements / questions)

Unit 5 Free time
พูดคุยเกี่ยวกับพฤติกรรมการออนไลน์ วิธียอมรับและปฏิเสธความช่วยเหลือ ถามและตอบคำถามเกี่ยวกับ
กิจกรรมยามว่าง สนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี

     Grammar Focus
     adverbs of frequency
     wh-questions with do

Unit 6 Work and play
ให้รายละเอียดและพูดคุยเกี่ยวกับงาน วิธีการพูดคุยทางโทรศัพท์ การขอสาย และให้รอสาย
ให้รายละเอียดเกี่ยวกับทักษะ และความสามารถพิเศษ พูดคุยเกี่ยวกับแผนการศึกษาและการทำงาน

     Grammar Focus
     wh-questions with does
     modal verb: can for ability
     linking words: and, but, and or

 
         
         
JoomShaper