คอร์ดเรียนภาษาอังกฤษ : สนทนาภาษาอังกฤษทั่วไป Level 2A

 
Student’s Book	: Four Corners by Jack C. Richards and David Bohlke

Student’s Book : Four Corners by Jack C. Richards and David Bohlke

Level 2A (Elementary)

ผู้เรียนสามารถ...

Welcome Unit
ถามคำถามภาษาอังกฤษได้

Unit 1 My interests
ถามและพูดคุยเกี่ยวกับความสนใจ ขอให้พูดซ้ำอีกครั้ง ขอให้พูดช้าลง ถามและพูดคุยเกี่ยวกับกีฬา
และพฤติกรรมในการออกกำลังกาย พูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมยามว่างของผู้คน

        Grammar Focus
        verb tense: present simple of be / do

Unit 2 Descriptions
ถามและพูดคุยเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะตัวของผู้คน พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็น ถาม และพูดคุยเกี่ยวกับ
ลักษณะภายนอกของผู้คน บรรยายบุคลิกลักษณะ และ รูปร่างหน้าตาของตนเองได้

       Grammar Focus
       what……like?
       what…….look like?
       order of adjectives

Unit 3 Rain or shine
พูดคุยเกี่ยวกับสภาพอากาศและฤดูกาล พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็น พูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่เราต้องการจะทำ
พูดคุยเกี่ยวกับสถานที่ที่ต้องการเยี่ยมชม

       Grammar Focus
       adverbs of intensity
       quantifiers with verbs
       verb: would like + infinitive

Unit 4 Life at home
ถามและตอบคำถามเกี่ยวกับบ้านและที่อยู่อาศัย เรียนรู้วิธีการขอร้องและตอบรับในสิ่งที่ถูกร้องขอ
พูดคุยเกี่ยวกับการทำงานบ้าน บรรยายลักษณะของบ้าน

      Grammar Focus
      how much / how many
      quantifiers before nouns: a lot of / some / a little/ a few / much/ many / any
      phrasal verbs

Unit 5 Health
ให้คำแนะนำและปฏิบัติตามคำแนะนำ บอกอาการเจ็บป่วย และกล่าวคำพูดที่แสดงถึงความห่วงใยได้
ถามและพูดคุยเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านสุขภาพ ปรึกษาหารือเกี่ยวกับวิธีการจัดการกับความเครียด

     Grammar Focus
     adverbs of manner
     imperative sentences
     how questions

Unit 6 What’s on TV?
พูดคุยเกี่ยวกับประเภทของรายการโทรทัศน์ที่เราชื่นชอบ แสดงความคิดเห็นที่มีต่อรายการโทรทัศน์
เล่าแผนการที่จะทำในอนาคต ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์ที่เป็นที่นิยมได้

     Grammar Focus
     infinitive / gerund
     verb tense: present continuous for future plans

 
         
         
JoomShaper