คอร์ดเรียนภาษาอังกฤษ : สนทนาภาษาอังกฤษทั่วไป Level 2B

 
Student’s Book	: Four Corners by Jack C. Richards and David Bohlke

Student’s Book : Four Corners by Jack C. Richards and David Bohlke

Level 2B (Elementary)

ผู้เรียนสามารถ...

Welcome Unit
ถามคำถามภาษาอังกฤษได้

Unit 7 Shopping
อธิบายและเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ ต่อรองราคา บรรยายเกี่ยวกับรูปลักษณ์ และความพอดีของเสื้อผ้า
สนทนาเกี่ยวกับสถานที่ต่าง ๆ ที่เหมาะแก่การซื้อสินค้า

     Grammar Focus
     comparative adjectives
     enough and too

Unit 8 Fun in the city
กล่าวถึงสิ่งที่น่าสนใจที่ผู้คนควรจะทำในแต่ละเมือง รวมถึงขอคำแนะนำและให้คำแนะนำ เปรียบเทียบ
ความแตกต่างของแต่ละเมือง และบอกลักษณะของแต่ละเมืองได้

     Grammar Focus
     modal verbs: should for recommendation and can for possibility
     superlative adjectives

Unit 9 People
ถามและพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของคนในอดีตที่ผ่านมา ใช้คำพูดที่แสดงถึงความแน่ใจและไม่แน่ใจ
บรรยายลักษณะบุคคลที่เรายกย่อง และบรรยายถึงบุคคลผู้ที่ทำในสิ่งที่แตกต่าง

     Grammar Focus
    
 verb tense: past simple of be (statements / questions)
     adverb of time: ago

Unit 10 In a restaurant
พูดคุยเกี่ยวกับเมนูอาหาร และการรับประทานอาหารนอกบ้าน สั่งอาหาร ถามและเล่าประสบการณ์
เกี่ยวกับอาหาร และร้านอาหาร

     Grammar Focus
     articles: a/ an / the / some
     verb tense: present perfect for experience

Unit 11 Entertainment
พูดคุย และให้ทัศนคติเกี่ยวกับภาพยนตร์ สอบถามและให้คำแนะนำ รายงานผลการสำรวจ บรรยาย
เกี่ยวกับนักร้องและนักดนตรีคนสำคัญได้

     Grammar Focus
     so, too, either, neither
     determiners: all of / most of / a lot of / some of / not many of / none of

Unit 12 Time for a change
ให้เหตุผลของการเปลี่ยนแปลง การแสดงปฏิกิริยาต่อข่าวดีและข่าวร้าย คาดการณ์เกี่ยวกับอนาคต
แลกเปลี่ยน และบอกเล่าเกี่ยวกับความใฝ่ฝันในอนาคต

     Grammar Focus
     infinitives of purpose
     verb tense: future simple – will for prediction
     modal verbs: may / might for possibility

 
         
         
JoomShaper