คอร์ดเรียนภาษาอังกฤษ : สนทนาภาษาอังกฤษทั่วไป Level 3A

 
Student’s Book	: Four Corners by Jack C. Richards and David Bohlke

Student’s Book : Four Corners by Jack C. Richards and David Bohlke

Level 3A (Pre-Intermediate)


ผู้เรียนสามารถ...

Unit 1 Education
พูดถึงสิ่งที่ทำเป็นประจำทุกวันในที่ทำงาน หรือที่โรงเรียน ใช้คำศัพท์หรือสำนวนที่ถูกต้องเมื่อพูดเกี่ยวกับ
กฎระเบียบที่ควรทำและไม่ควรทำ สามารถแลกเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับเหตุการณ์สมมติที่เกิดขึ้นได้

        Grammar Focus
        verb tenses: present simple, present continuous
        zero conditional sentences

Unit 2 Personal Stories
บรรยายเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น ณ ช่วงเวลาหนึ่งในอดีตได้ สามารถใช้สำนวนที่ถูกต้องในการเริ่มต้นและ
ลงท้ายบทสนทนาตามเหตุการณ์ต่างๆและสามารถบรรยายถึงความรู้สึกหลังจากที่ได้พบเจอเหตุการณ์นั้น

       Grammar Focus
       verb tenses: past simple, past continuous
       present / past participles

Unit 3 Style and Fashion
ใช้คำศัพท์หรือสำนวนที่เหมาะสมในการพูดเปรียบเทียบเกี่ยวกับแฟชั่นในยุคอดีตและปัจจุบัน
การซื้อของในร้านค้า

       Grammar Focus
       modal verb: used to
       relative clauses

Unit 4 Interesting Lives
พูดเกี่ยวกับประสบการณ์ที่น่าประทับใจในชีวิตของตัวเองและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่น

      Grammar Focus
      verb tenses: present perfect, past simple

Unit 5 Our World
พูดถึงรายละเอียดสำคัญเกี่ยวกับสถานที่ที่สวยงามที่มนุษย์สร้างขึ้นในประเทศต่างๆ และสามารถ
เปรียบเทียบลักษณะพิเศษของแต่ละสถานที่ได้

     Grammar Focus
     comparisons with adjectives and nouns
     superlatives with adjectives and nouns

Unit 6 Organizing Your Time
พูดเกี่ยวกับแผนการหรือหมายกำหนดการที่วางไว้, สามารถใช้สำนวนที่เหมาะสมเมื่อต้องการเสนอตัว
เพื่อช่วยเหลือหรือรักษาสัญญาในการทำบางสิ่งบางอย่าง

     Grammar Focus
     verb tenses: present continuous, future simple

 
         
         
JoomShaper