คอร์ดเรียนภาษาอังกฤษ : สนทนาภาษาอังกฤษทั่วไป Level 3B

 
Student’s Book	: Four Corners by Jack C. Richards and David Bohlke

Student’s Book : Four Corners by Jack C. Richards and David Bohlke

Level 3B (Pre-Intermediate)


ผู้เรียนสามารถ...

Unit 7 Personalities
บรรยายบุคลิกลักษณะนิสัยของคน และใช้สำนวนที่ถูกต้องในการนำเสนอความคิดเห็นของตัวเอง

     Grammar Focus
     verb tense: present perfect with for and since
     adverbs modifying adjectives and verbs

Unit 8 The Environment
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุและการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในชุมชน

     Grammar Focus
     quantifiers
     first conditional sentences

Unit 9 Relationships
ใช้ศัพท์หรือสำนวนที่เหมาะสมเมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม เช่น แสดงการขอโทษ ปลอบโยน
ให้กำลังใจ ดีใจหรือเสียใจต่อการกระทำบางอย่าง

     Grammar Focus
    
 expression with infinitives
     modal verbs for speculating

Unit 10 Living Your Life
ใช้สำนวนที่ถูกต้องเมื่อต้องการให้คำแนะนำแก่ผู้อื่น หรือเมื่อไม่เห็นด้วยต่อการกระทำบางอย่าง
สามารถพูดเกี่ยวกับสิ่งที่คิดว่าเป็นความสำเร็จในชีวิต

     Grammar Focus
     reflexive pronouns second conditional sentences
     second conditional sentences

Unit 11 Music
พูดถึงประเภท หรือชื่อของเพลง หรือนักดนตรีได้ สามารถใช้คำศัพท์หรือสำนวนที่ถูกต้องเมื่อ
แนะนำขั้นตอนในการกระทำบางอย่าง

     Grammar Focus
     verb tenses: past simple (passive), present perfect with yet and already

Unit 12 On Vacation
พูดถึงกิจกรรมเพื่อความเพลิดเพลิน แนะนำที่พักที่น่าสนใจ แผนการท่องเที่ยว และ กฎ กติกา
เมื่อทำกิจกรรมหรือเข้าพักในสถานที่นั้น รวมทั้งการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง

     Grammar Focus
     gerunds
     modal verbs for necessity and recommendation

 
         
         
JoomShaper