คอร์ดเรียนภาษาอังกฤษ : สนทนาภาษาอังกฤษทั่วไป Level 4A

 
Student’s Book	: Four Corners by Jack C. Richards and David Bohlke

Student’s Book : Four Corners by Jack C. Richards and David Bohlke

Level 4A (Intermediate)


Unit 1 The News
เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับข่าวที่เกิดขึ้นได้ตามลำดับเหตุการณ์ สามารถแลกเปลี่ยนความคิดว่า
เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย และฝึกสร้างคำถามเกี่ยวกับข่าวที่ได้อ่านหรือได้ยินมา

        Grammar Focus
        verb tenses: present simple, present continuous, present perfect, past simple ,
        past continuous, future simple

Unit 2 Communicating
ใช้คำศัพท์หรือสำนวนที่ถูกต้องเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ที่แตกต่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

       Grammar Focus
       verb tense: present perfect continuous
       verb infinitive with / without “to”

Unit 3 Food
บรรยายลักษณะของอาหารประจำชาติต่างๆ รวมทั้งขั้นตอนของการปรุงอาหาร สามารถใช้สำนวน
ที่ถูกต้องเพื่อการแนะนำ ตอบรับ หรือ ปฏิเสธ เกี่ยวกับชนิดของอาหารหรือร้านอาหารที่น่าสนใจ

       Grammar Focus
       verb tenses: present simple (passive), future simple
       time clauses

Unit 4 Behavior
เข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและพฤติกรรมของผู้คนที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ และสามารถใช้ท่าทาง
คำศัพท์หรือสำนวนที่ถูกต้องเมื่ออาศัยอยู่ในประเทศนั้น

      Grammar Focus
      second conditional sentences
      past modal verbs for hypothetical situations

Unit 5 Travel and Tourism
บรรยายเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวและเทศกาลที่สำคัญของประเทศต่างๆ สามารถแสดงความคิดเห็นหรือ
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสถานที่เที่ยวและที่พักที่เหมาะสมแก่นักท่องเที่ยวได้

     Grammar Focus
     comparative and superlative adjectives
     reported speech ( commands and advice)

Unit 6 The Way We Are
บรรยายลักษณะนิสัยของคนที่เหมาะสมกับงานประเภทต่างๆ สามารถใช้สำนวนที่เหมาะสมเมื่อแสดง
ความปรารถนาในการต้องการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

     Grammar Focus
     relative clauses
     wish sentence (present)

 
         
         
JoomShaper