คอร์ดเรียนภาษาอังกฤษ : สนทนาภาษาอังกฤษทั่วไป Level 4B

 
Student’s Book	: Four Corners by Jack C. Richards and David Bohlke

Student’s Book : Four Corners by Jack C. Richards and David Bohlke

Level 4B (Intermediate)


Unit 7 New Way of Thinking
เล่าถึงวิวัฒนาการของสิ่งประดิษฐ์หรือผลิตภัณฑ์ สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์
หรือผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา และเลือกนำเสนอในสิ่งที่ผู้เรียนทำขึ้นมาใหม่

     Grammar Focus
     verb tenses (passive): present simple, present perfect, past simple
     so and such

Unit 8 Lessons in Life
เล่าถึงข้อผิดพลาดของตนเองที่เคยทำหรือเกิดขึ้นกับตัวเองในอดีต สามารถใช้ สำนวนที่ถูกต้อง
เมื่อรู้สึกกังวลและต้องปลอบโยนผู้อื่นให้คลายกังวลหรือกลัวจากการกระทำบางอย่าง

     Grammar Focus
     verb tense: past perfect
     third conditional sentences

Unit 9 Can you explain it?
วิเคราะห์และพูดถึงความเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ของเหตุและผลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

     Grammar Focus
    
 past modal verbs for speculating
     embedded questions (noun clause)

Unit 10 Perspectives
เล่าเกี่ยวกับสิ่งที่ตัวเองได้เคยพบเจอมา และสามารถใช้สำนวนที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลี่ยง
ประเด็นที่จะพูดถึงหัวข้อสำคัญ หรือการดึงประเด็นกลับมาสู่หัวข้อสำคัญ

     Grammar Focus
     direct speech and reported speech
     direct questions and reported questions

Unit 11 The Real World
เตรียมพร้อมสำหรับการสัมภาษณ์งาน ใช้ศัพท์และสำนวนที่ถูกต้องเมื่อได้รับการสัมภาษณ์
พูดถึงแผนการในอนาคตได้ถูกต้องตามกาล

     Grammar Focus
     verb tenses: future simple, future continuous
     causative verb : get and have

Unit 12 Finding Solutions
ใช้สำนวนที่ถูกต้องในการแสดงความคิดว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับการรักษาสภาพแวดล้อม
การดูแลสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการพัฒนาวิถีชีวิตของคนในชุมชน

     Grammar Focus
     verb tenses: present continuous (passive)
     modal verbs ( passive)
     linking words

 
         
         
JoomShaper